تعرفه ها

بهترین پکیچ را با توجه به نیاز خود برای بهبود سایت خود در رتبه های گوگل انتخاب کنید.

190 هزارتومان / ماهانه

کیوردیاب - برنزی

 • سایت برای رتبه یابی: ندارد
 • داﻣنه یاب: ندارد
 • کیورد یاب: ۵ بار استفاده
 • کیورد یاب پیشرفته: ندارد
 • ﻣحدودیت نتایج: ندارد
220 هزارتومان / ماهانه

کیوردیاب - نقره ای

 • سایت برای رتبه یابی: ندارد
 • داﻣنه یاب: ندارد
 • کیورد یاب: ۱۵ بار استفاده
 • کیورد یاب پیشرفته: ندارد
 • حدودیت نتایج: ندارد
240 هزارتومان / ماهانه

کیوردیاب - طلایی

 • سایت برای رتبه یابی: ندارد
 • داﻣنه یاب: ندارد
 • کیورد یاب: ۴۰ بار استفاده
 • کیورد یاب پیشرفته: دارد
 • ﻣحدودیت نتایج: ندارد
95 هزارتومان / ماهانه

پایه

 • سایت برای رتبه یابی: ۳ عدد
 • کیورد برای رتبه یابی: ۱۰ عدد
 • داﻣنه یاب: ۱۰ بار استفاده
 • کیورد یاب: ۱ بار استفاده
 • کیورد یاب پیشرفته: ندارد
 • ﻣحدودیت نتایج: ندارد
 • ﻣلخ - دیدن سرچ کنسول رقبا: ندارد
145 هزارتومان / ماهانه

برنزی

 • سایت برای رتبه یابی: ۵ عدد
 • کیورد برای رتبه یابی: ۲۰ عدد
 • داﻣنه یاب: ۳۰ بار استفاده
 • کیورد یاب: ۳ بار استفاده
 • کیورد یاب پیشرفته: ندارد
 • ﻣحدودیت نتایج: ندارد
 • ﻣلخ - دیدن سرچ کنسول رقبا: ندارد
320 هزارتومان / ماهانه

نقره ای

 • سایت برای رتبه یابی: ۱۰ عدد
 • کیورد برای رتبه یابی: ۵۰ عدد
 • داﻣنه یاب: ۵۰ بار استفاده
 • کیورد یاب: ۳۰ بار استفاده
 • کیورد یاب پیشرفته: دارد
 • ﻣحدودیت نتایج: ندارد
 • ﻣلخ - دیدن سرچ کنسول رقبا: ۵ عدد
445 هزارتومان / ماهانه

طلایی

 • سایت برای رتبه یابی: ۱۵ عدد
 • کیورد برای رتبه یابی: ۸۰ عدد
 • داﻣنه یاب: ۶۰ بار استفاده
 • کیورد یاب: ۴۰ بار استفاده
 • کیورد یاب پیشرفته: دارد
 • ﻣحدودیت نتایج: ندارد
 • ﻣلخ - دیدن سرچ کنسول رقبا: ۱۵ عدد
595 هزارتومان / ماهانه

الماس

 • سایت برای رتبه یابی: ۲۵ عدد
 • کیورد برای رتبه یابی: ۱۲۰ عدد
 • داﻣنه یاب: ۸۰ بار استفاده
 • کیورد یاب: ۶۰ بار استفاده
 • کیورد یاب پیشرفته: دارد
 • ﻣحدودیت نتایج: ندارد
 • ﻣلخ - دیدن سرچ کنسول رقبا: ۴۰ عدد
695 هزارتومان / ماهانه

سازمانی

 • سایت برای رتبه یابی: ۵۰ عدد
 • کیورد برای رتبه یابی: ۱۵۰ عدد
 • داﻣنه یاب: ۱۰۰ بار استفاده
 • کیورد یاب: ۸۰ بار استفاده
 • کیورد یاب پیشرفته: دارد
 • ﻣحدودیت نتایج: ندارد
 • ﻣلخ - دیدن سرچ کنسول رقبا: ۱۰۰ عدد